Follow

疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏。 -- 林逋《山园小梅·其一》

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
板凳Club - 自带温度

有朋自远方来,不亦乐乎?